Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine

Autres événements

Plaintes auprès de la police

Dit studiedag over "Klachten bij de politie" is georganiseerd door het Instituut voor de Overheid en het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC)

Doelpubliek
Deze studiedag richt zich tot iedereen die een professionele of persoonlijke interesse heeft in de werking van politiediensten.

Inhoud
Heel wat politiekorpsen hebben aandacht voor klachten van burgers. De noodzaak om de uitbouw van een klachtensysteem wordt erkend en vindt plaats binnen een ruimer kader van kwaliteitsmanagement dat ook bij politiediensten ingang heeft gevonden.

Klachten bij en over de politie zijn het voorwerp van verschillende diensten. Maar de vraag rijst wie wat precies doet, met welke finaliteit en komt onvermijdelijk ook de vraag naar boven of er geen overlapping is.

De implementatie van een klachtenbehandelings- en klachtenmanagementsysteem bij de verschillende politiediensten komt stilaan tot ontwikkeling. Soms werd daarvoor gezamenlijk denkwerk verricht. Een onderzoek dat in het kader van een masterproef werd uitgevoerd, heeft ons een blauwdruk opgeleverd van de situatie bij de lokale politiezones en meteen ook enkele kritische elementen zichtbaar gemaakt. Daarbij valt op dat in heel wat korpsen een duidelijke scheiding bestaat tussen intern toezicht, klachtenbehandeling/klachtenmanagement en tucht

Op al deze aspecten gaan we op deze studiedag nader in. Daarbij komen zowel mensen aan bod die met beide voeten in de praktijk staan als academici en dit vanuit een multidisciplinaire benadering.

Programma

08.30 – 9.00 : Aankomst en ontvangst

SITUERING VAN HET KLACHTENMANAGEMENT BINNEN HET KWALITEITSMANAGEMENT


09.00 – 09.15 : Verwelkoming, overzicht en inleiding op de voormiddagonderwerpen. Bronnen van klachtenbehandeling en –management toegepast op de politie
Prof. dr. Frankie Schram, dagvoorzitter, Gastprofessor Instituut voor de Overheid, docent U.Antwerpen

09.15 – 10.00 : Klachten als bouwsteen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening het kwaliteitsdenken ingeleid. Klachtenmanagement binnen excellente politiezorg
Mevr. Sara Demuzere, wetenschappelijk medewerker Instituut voor de Overheid, K.U.Leuven
Mevr. Caroline Vervaet, gewezen wetenschappelijk medewerker Instituut voor de Overheid, K.U.Leuven

10.00 – 10.45 : Klachtenbeheer en klachtenmanagement binnen de lokale politie : een explorerend onderzoek
Mevr. Kristel Croonen, juridisch adviseur-secretaris, politiezone GAOZ (Genk-As-Opglabbeek-Zutendaal )

10.45 – 11.00 : Koffiepauze

11.00 – 11.45 Elementen en voorwaarden voor een goed klachtenmanagement
Prof. dr. Frankie Schram, Gastprofessor Instituut voor de Overheid, docent U.Antwerpen

11.45 – 12.15 : Procesmodel ‘beheren van klachten’
Mevr. Liesbeth Van Isterbeek, CP beleid, organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg politiezone Halle
Mevr. An De Brael, klachtencoördinator en diensthoofd lokaal onthaal politiezone Halle

12.15 – 12.30 : Vragen

12.30 – 13.30 : Lunch

PARTNERSHIP BINNEN DE KLACHTENBEHANDELING & HET KLACHTENMANAGEMENT ?

13.30 – 13.40 : Voorstelling van de namiddagsessies
Prof. dr. Frankie Schram, Gastprofessor Instituut voor de Overheid, docent U.Antwerpen

13.40 – 14.20 : Diversiteit aan spelers
Prof. dr. Dirk Van Daele, hoofddocent LINC, K.U.Leuven

14.20 – 14.50 : Elke klacht, een klacht teveel ?" Intern en extern toezicht op de politiediensten
Dhr Gil.L. Bourdoux, Raadsheer Comité P

14.50 – 15.20 : De rol van de Algemene Inspectie binnen het klachtenbeheer en –management van de Belgische politiediensten
Dhr Philippe Bedert, Hoofdcommissaris-onderzoeker bij de Directie Individuele onderzoeken van de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie

15.20 – 15.30 : Koffiepauze

15.30 – 16.00 : Klachtenbehandeling bij de federale politie
Dhr Alain Meerts, hoofdcommissaris, diensthoofd Intern Toezicht Federale Politie

16.00 – 16.25 : De lokale ombudsman en de lokale politie : partners of tegenpolen ?
Mevr. Rita Passemiers, Ombudsvrouw Stad Gent

16.25 – 16.50 Efficiënt klachtenbeleid door partnership : werking in te praktijk
Dhr Johan Segaert, Stafmedewerker politiezone Westkust

16.00 – 17.00 : Slotbeschouwing : klachtenmanagement bij de politie : Montesquieu revised
Prof.dr. Frankie Schram, Gastprofessor Instituut voor de Overheid, docent U.Antwerpen

Praktische info

Deelnameprijs : 199 euro per deelnemer. Deze prijs is inclusief een boek : Frankie Schram (2009). Klachtenbehandeling en -management bij de politie. Brussel : Politeia. U betaalt na ontvangst van onze factuur.

Plaats : Auditorium Vlaams-Brabant, Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Ter informatie en inschrijving :


Secretariaat vorming : Inge Vermeulen
K.U.Leuven, Faculteit Sociale Wetenschappen, Parkstraat 45 bus 3609, 3000 Leuven
tel : 016 32 36 09 - fax : 016 32 36 11
www.instituutvoordeoverheid.be

Dans la même rubrique

Thème(s) lié(s) à cet article

Nos thématiques

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018