Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Jongeren en overmatig alcoholverbruik in het openbaar

het fenomeen Binge Drinking
Project SDS – Safer Drinking Scenes

Algemene voorstelling

Binge Drinking, ook wel bekend als « zuippartijen » of « regelmatige overdaad », bij jongeren is een fenomeen dat, in de meeste steden opnieuw verontrustend de kop opsteekt. Een snelle rondvraag toont aan dat dit thema hoe langer hoe meer het onderwerp van de lokale bezorgdheid uitmaakt, en dus prioriteit wordt.
Het valt ook op dat de steden vaak machteloos staan tegenover dit fenomeen en dat ze vragen naar informatie en positieve ervaringen in dit verband.

Het Frans Forum voor Veiligheid in de Steden werkt al enkele jaren rond dit thema, en meer bepaald, sinds 2007, hebben zij een nationale werkgroep opgericht « Binge Drinking », een initiatief dat een tiental steden samenbrengt. De resultaten zijn positief en er is ook steeds meer vraag naar vanwege de steden, maar vandaag moeten de problematiek en de informatie hierover verspreid worden over heel Europa, willen ze sterker in hun schoenen staan. Veel Europese steden hebben te kampen met dit probleem, daarom lijkt het niet alleen evident maar ook nodig dit thema centraal te stellen zodat de Europese steden hier rond informatie en ervaringen kunnen uitwisselen, helpen en geholpen worden.

Gezien zijn ruime ervaring en zijn netwerk van meer dan 100 steden lijkt het FFVS, dat bovendien kan rekenen op de steun van het Europees Forum en andere nationale fora, dan ook de aangewezen organisatie om dit project en alle uitwerkingen maximaal over Europa te verspreiden.

Voor een algemene en geïntegreerde aanpak moeten we ongetwijfeld rekening houden met volgende punten:

Voor de meest concreet mogelijke en feitelijke aanpak, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen «geïnstitutionaliseerd» binge drinking, of op z’n minst georganiseerd (studentenfuiven, festivals, …) en de meer wilde «braspartijen», (niet georganiseerd).
Het belangrijkste punt van dit onderscheid is de stad zelf, openbaar voor iedereen. Het feit dat het georganiseerd is of niet en de tegenstelling dader - slachtoffer doen weinig ter zake.

Het project steunt op drie hoofdpijlers:

Beschrijving en situering van het onderwerp

Alcohol heeft in de meeste gemeenschappen altijd al een belangrijke plaats ingenomen, en dit in zeer nauw contact met de mens, een niet te ontkennen veelvormige hechte relatie. Het bewijs, de verschillende visies op het verbruik van alcohol in functie van tijd en plaats dat ons een totaalbeeld oplevert. Het alcoholverbruik wordt (of werd) soms gezien als een ondeugd, een mentale ziekte, een strafbaar feit, en zelfs een misdaad en soms als de simpele geneugten van het dagelijkse leven, « een lichte zonde », maar in bepaalde eeuwen was het een inwijdingsritueel. (zelfs vandaag nog lijkt het alcoholverbruik deel uit te maken van initiatierites voor sommige entiteiten, meer bepaald, de jongeren).
De veelheid aan mogelijke vormen van consumptie en sociale constructies die hen omringen, vraagt, meer dan gelijk welk ander onderwerp, een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van het bestudeerde fenomeen, de doelgroepen en andere hoofdrolspelers.

Een eerste onderscheid dat we kunnen maken is de doelgroep, waarbij het alcoholverbruik bij jongeren onder de loep genomen wordt. Zonder een strikte onderverdeling te maken kunnen we stellen dat deze categorie jongeren tussen 13 en 25 jaar omvat.

Een tweede onderscheid dat we moeten maken is de manier waarop alcohol geconsumeerd wordt. De verschillende manieren – en hun benamingen – kunnen de doeltreffendheid van het project in de weg staan. We spreken daarom over extreme consumptie (overdaad), regelmatige consumptie en problematische consumptie.

Een laatste onderscheid is het territorium. Aangezien het aantal consumptieplaatsen al even groot is als de verschillende manieren, nemen we alvast de voornaamste. Het project richt zich vooral naar de steden en de lokale gemeenschappen en hoe ze dit fenomeen tegengaan. Het spreekt dus voor zich dat we ons, in het kader van het project, beperken tot de openbare plaatsen, namelijk de steden.

Laten we terug even duidelijk stellen dat het project het fenomeen « binge drinking » in alle steden en gemeenschappen van Europa bestudeert, en niet alleen op nationaal niveau. We moeten het dus veel ruimer zien om ons te kunnen buigen over het fenomeen op zich en over de verschillende middelen die een lokale entiteit ter beschikking heeft om het probleem zo goed mogelijk aan te pakken.

We moeten echter nog een allerlaatste onderscheid maken willen we een zo concreet mogelijke en feitelijk aanpak, nl. de aard van het fenomeen. Zelfs als tijdens het project met beide aspecten rekening moet worden gehouden.
Overmatig alcoholverbruik in groep bij jongeren kan inderdaad voorkomen in een «geïnstitutionaliseerd» of georganiseerd kader (studentenfuiven, festivals, …) of vrijer (niet georganiseerd).

Doelstellingen en resultaten

De algemene doelstelling van dit project is het overmatige alcoholverbruik bij jongeren en de risico’s die daaraan verbonden zijn zoveel mogelijk te voorkomen.
Dit project is aanvankelijk multidisciplinair, zowel op het gebied van acties, methodes en domeinen (verslaving, gezondheid, overlast, slachtoffers, sensibiliseren, …) als betrokken partijen (lokale verantwoordelijken, politie, medisch personeel, preventieagenten, …).

De verschillende doelstellingen van dit project zijn:

De verwachte resultaten van dit project zijn:

Voor de concretisering van al deze verwachte resultaten, moet er een functionele tool komen die al deze elementen bevat, die iedereen kan raadplegen, die evolueert, interactief is en participerend. Het opzetten van een internetsite die al deze functionaliteiten heeft lijkt dus het meest geschikt. En ook de publicatie van de belangrijkste resultaten van het project. Hierin worden het project en de partners beschreven, een samenvatting van de opgedane kennis en de aanbevelingen.

Methodologie

Drie verschillende groepen, afhankelijk van elkaar, werken mee aan dit project:

Het project omvat 4 grote fases, die elkaar gedeeltelijk overlappen:

Praktische informatie

Duur van het project: 30 maanden
Totaal budget van het project: +/ 230 000 euro
Subsidies van de Europese Commissie: 70 %
Aangevraagde financiële bijdrage: 6000 euro
Evenementen: 1 voorstellingsseminarie, 8 stadsbezoeken (als er 8 partners zijn) en 1 eindconferentie
Leider: Frans Forum voor Stedelijke Veiligheid
Partners: 8 steden, Europees Forum voor Stedelijke Veiligheid, Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden, het OFDT (informatiecentrum voor drugs en drugsverslaafden in Frankrijk) (onder voorbehoud)
Deadline voor antwoord: 9 maart 2009
Contact: blaise@urbansecurity.org of hallab@urbansecurity.org

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

"De openbare ruimte : het verantwoord delen en de lokale innovaties", 11/12/2018, Brussel : Studiedag van het Belgisch Forum
11 juni 2018

U bent van harte welkom op de derde nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het thema (...)...

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018