Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

E-nieuwsbrief Instituut voor de Overheid - Maart 2010

E-nieuwsbrief Instituut voor de Overheid - maart 2010

- Activiteitenverslag 2009 Instituut voor de Overheid on-line
Let’s Connect, alumni-activiteit master in het overheidsmanagement en -beleid, 16 maart 2010
- Master in het overheidsmanagement en -beleid: infosessie 5 mei 2010
- Nieuwe Opleiding: Human Resources Management en leiderschap in de publieke sector
- Opleiding: Een code als blikvanger van een stimulerend integriteitsbeleid: de overheid
- Opleiding: Hergebruik van overheidsinformatie voor de Vlaamse overheid
- Opleiding: Klachtenmanagement
- Opleiding: Kwaliteit in de overheid
- Opleiding: ICT & eGovernment
- Opleiding: Samenwerking en coördinatie in ketens en netwerken in de publieke sector
- Opleiding: Het schrijven van beleidsnota’s
- Nieuwe opleiding: De rol van HRM in de multi-generationele werkomgeving
- Nieuw boek: Autonomy and control of State agencies: comparing states and agencies
- Postgraduaatopleiding: Diversiteitsmanagement
- Vacature wetenschappelijk medewerker kwaliteit
- Andere opleidingen uit ons vormingsaanbod 2010

1. Let’s Connect, alumni-activiteit master in het overheidsmanagement en -beleid, 16 maart 2010

Op dinsdag 16 maart wordt er een ’Let’s Connect’ georganiseerd bij de FOD Sociale Zekerheid. Centraal thema is de ’Dynamic Office omgeving’, naar aanleiding van het traject van cultuurverandering dat in 2008 in de FOD werd ingezet. De ’dynamic office’ omgeving is een activiteitengebaseerde werkomgeving, wat inhoudt dat voor elk type activiteit, er omgevingen worden gecreëerd, die maximaal afgestemd zijn op de goede uitoefening van deze activiteiten. De verandering op het hoofdkantoor gaat ook samen met een grootschalig project dat telewerken mogelijk moet maken.
Alle alumni van de master in het overheidsmanagement en -beleid en van het public management programma-leersabbat federale ambtenaren, worden hierop hartelijk uitgenodigd.

Let’s Connect, alumni-activiteit master in het overheidsmanagement en -beleid, 16 maart 2010, 18u - 21u: Meer info & inschrijving

2. Master in het overheidsmanagement en -beleid: infosessie 5 mei 2010

Op woensdag 5 mei vindt er een infosessie plaats voor geïnteresseerden in de Master in het Overheidsmanagement en -beleid. Deze éénjarige masteropleiding staat open voor zowel ambtenaren, die op zoek zijn naar kennis en vaardigheden over overheidsmanagement en -beleid als studenten, zowel bachelors als masters.
Tijdens de infosessie wordt het programma uitvoerig toegelicht, maar is er ook voldoende ruimte voor al uw vragen.

Master in het overheidsmanagement en -beleid: infosessie 5 mei 2010, 17:30-19:00 uur: Meer info & inschrijving

3. Opleiding: Human Resources Management en leiderschap in de publieke sector

In een moderne benadering van human resources management wordt beklemtoond dat de mens een strategische factor vormt in de organisatie. Dit betekent dat het goed functioneren van de organisatie in de eerste plaats afhangt van de inzet en kwaliteit van het personeel. Dit opleidingsprogramma wil inzicht verschaffen in de factoren van goed leiderschap en in de basisvisie van het human resources management. Uw rol als leidinggevende wordt ingevuld vanuit de HR cyclus van instroom over doorstroom en functioneringsbegeleiding tot personeelsevaluatie en uitstroom. Daarnaast gaat de opleiding dieper in op de menselijke kant in veranderingsprocessen. We gaan na hoe je je medewerkers kan motiveren om in veranderingen mee te gaan en hoe je omgaat met potentiële weerstand.

Opleiding: HRM en leiderschap in de publieke sector, 12 maart, 19 maart, 2 april, 30 april, 7 mei en 28 mei 2010: Meer info & inschrijving

4. Opleiding: Een code als blikvanger van een stimulerend integriteitsbeleid: de overheid

Integriteit of ‘handelen in overeenstemming met de geldende waarden en normen en de daarmee samenhangende spelregels’ is essentieel voor ambtenaren in het algemeen. In deze opleiding wordt ingegaan op de deontologische code zelf, én op de manier waarop deze best wordt ingevoerd en hoe die het best wordt gekoppeld aan andere instrumenten van integriteitsbeleid zoals dilemmatrainingen, audits, een klokkenluidersregeling, etc. De opleiding beoogt drie doelstellingen: praktische tips geven over een invulling van de deontologische code voor overheidsdiensten; een training geven in ethische besluitvorming (dilemmatraining); instrumenten en een globale aanpak aanreiken voor een integriteitsbeleid in uw overheidsorganisatie.

Een code als blikvanger van een stimulerend integriteitsbeleid: de overheid, 19 en 26 maart 2010: Meer info & inschrijving

5. Opleiding: Hergebruik van overheidsinformatie voor de Vlaamse overheid

Sinds kort bestaan een geheel aan regelgevende initiatieven die het hergebruik van overheidsinformatie regelen, dit in uitvoering van richtlijn 2003/98/EG. Deze opleiding wil de deelnemers vertrouwd maken met de voornaamste beginselen die het hergebruik voortaan beheersen, welke problemen deze nieuwe regelgeving stelt en welke mogelijkheden ze biedt.

Hergebruik van overheidsinformatie voor de Vlaamse overheid, 22 april 2010: Meer info & inschrijving

6. Opleiding: Klachtenmanagement

De opleiding ‘klachtenmanagement’ heeft als centrale doelstelling overheidsorganisaties in staat te stellen op een verantwoorde wijze om te gaan met klachten om een kwaliteitsverhoging te realiseren vanuit intern en extern oogpunt. Modules:

1. klachtenmanagement in de publieke sector; invalshoeken
2. klachtenbehandeling en klachtenmanagement; begrippen en ruimer kader
3. de organisatie van klachtenbehandeling en klachtenmanagement
4. inoefening van vaardigheden

Klachtenmanagement, 4 en 11 mei 2010: Meer info & inschrijving

7. Opleiding: Kwaliteit in de overheid

De publieke sector is in beweging. Op alle bestuurlijke niveaus hervormen overheden zich en wapenen zich op die manier tegen de veranderende uitdagingen en verwachtingen die de samenleving hen stellen. Binnen deze hervormingsbeweging speelt het kwaliteitsmanagement een belangrijke rol. Werken aan kwaliteit in een organisatie is een voortdurend streven naar verbetering, stappen zetten in de richting van een betere werking.
In de praktijkgerichte opleiding ‘Kwaliteit in de overheid’ wordt het kwaliteitsdenken binnen de publieke sector toegelicht. Er wordt inzicht gegeven in de verschillende kwaliteitsconcepten en dieper ingegaan op een aantal kwaliteitsmodellen en -technieken. Deze modellen en technieken worden inhoudelijk behandeld en ondersteund door praktijkvoorbeelden en -getuigenissen.

Kwaliteit in de overheid, 6, 20 en 27 mei 2010: Meer info & inschrijving

8. Opleiding: ICT & eGovernment

Deze opleiding heeft als centrale doelstelling overheidsorganisaties in staat te stellen om te reflecteren over de mogelijkheden en gevaren van eGovernment. Het invoeren van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in een overheidsorganisatie is immers niet enkel een technische zaak. Enerzijds zal de invoering van ICT gepaard gaan met een aantal problemen verbonden aan de overheidsorganisatie, anderzijds zal ICT een invloed hebben op deze organisatie: nieuwe processen en vormen van interactie zullen ontstaan. In een algemene module wordt het kader geschetst. Via drie cases op drie verschillende bestuursniveaus wordt de toepassing ervan in de praktijk duidelijk gemaakt.

ICT & eGovernment, 19 mei en 26 mei 2010: Meer info & inschrijving

9. Opleiding: Samenwerking en coördinatie in ketens en netwerken in de publieke sector

Centraal in deze opleiding staat de vraag hoe het samenwerken en het coördineren van taken tussen publieke organisaties kan vormgegeven en gestimuleerd worden. De opleiding richt zich in het bijzonder op samenwerking en coördinatie in ketens en netwerken. Wat betekent het werken in ketens en netwerken precies? Welke zijn de succes- en faalfactoren van een keten- en netwerkbenadering? Op basis van voorbeelden en praktijkgetuigenissen uit eigen land en Nederland wordt inzicht gegeven in de logica van ketens en netwerken en komen instrumenten en checklists aan bod die het analyseren of managen ervan mogelijk maken.
In de modules worden inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan praktijkvoorbeelden en -getuigenissen en is er ruimte voor interactief debat met de deelnemers.

Samenwerking en coördinatie in ketens en netwerken in de publieke sector, 31 mei en 7 juni 2010: Meer info & inschrijving

10. Opleiding: Het schrijven van beleidsnota’s

Openbare besturen vertalen steeds vaker - al dan niet op eigen initiatief - hun beleidsintenties in duidelijke en toegankelijke beleidsnota’s. Het opstellen van dergelijke beleidsteksten vereist echter specifieke kennisinzichten en vaardigheden. Dit opleidingsprogramma wil deze deskundigheid bij de deelnemers ontwikkelen en/of versterken.
Volgende instrumenten of heuristieken via dewelke beleidsnota’s opgesteld kunnen worden opgesteld, komen aan bod: doelbomen, standaardbouwplannen en stofschema’s. De voorgestelde instrumenten worden aan de hand van voorbeeldnota’s ingeoefend.

Het schrijven van beleidsnota’s, 21 mei 2010: Meer info & inschrijving

11. Nieuwe opleiding: De rol van HRM in de multi-generationele werkomgeving

De laatste jaren is er meer en meer aandacht voor het managen van een divers personeelsbestand. In deze opleidingsdag gaan we dieper in op de uitdagingen van leeftijdsdiversiteit. We verruimen daarbij onze blik en beschouwen organisaties niet alleen als een plaats waar jong en oud samenwerken, maar ook waar leden van verschillende generaties elkaar ontmoeten. Momenteel zijn er immers drie generaties actief op de arbeidsmarkt: de baby boom generatie, de generatie X en millennials. Op basis van wetenschappelijk onderzoek gaan we na welke de implicaties zijn van deze multi-generationele werkomgeving. Door maatschappelijke en organisatorische veranderingen hebben generaties andere loopbaanverwachtingen, belangen, competenties, enzovoort. De vraag is in welke mate deze generationele verschillen leiden tot generationele conflicten en welke rol HRM hierin kan spelen.

De rol van HRM in de multi-generationele werkomgeving, 28 september 2010: Meer info & inschrijving

12. Nieuw boek: Autonomy and control of State agencies: comparing states and agencies

In welke mate verschillen verzelfstandigde agentschappen met vergelijkbare taken of structuren in Europese landen met betrekking tot hun autonomie en de sturing vanwege de regering? En zo ja, waarom? Door vergelijking van de autonomie, de sturing en het intern management van verzelfstandigde agentschappen, toont dit boek u hoe ‘new public management’ doctrines eigenlijk uitpakken in drie kleine Europese landen met een verschillende politiek-bestuurlijke cultuur en traditie. Met behulp van een unieke set van vergelijkbare gegevens over 226 overheidsorganisaties in Noorwegen, Ierland en Vlaanderen, worden verschillen in autonomie, sturing en management verklaard door drie groepen van factoren: internationale doctrines inzake administratieve hervormingen, landspecifieke politiek-bestuurlijke regimes en kenmerken van agentschappen. Organisatie- en neo-institutionele theorieën worden gebruikt voor het formuleren van vier concurrerende kaders en sets van hypotheses, die dan worden getest door middel van geavanceerde statistische technieken. Door te vergelijken tussen landen enerzijds en soorten agentschappen anderzijds beantwoordt de studie vragen zoals waarom aan agentschappen een bepaalde mate van autonomie wordt toegekend, waarom zij worden gestuurd op een welbepaalde manier en hoe autonomie het interne management van verzelfstandigde agentschappen beïnvloedt.

Verhoest Koen, Roness Paul, Verschuere Bram, Rubecksen Kristin & MacCarthaigh Muiris (2010): Autonomy and control of State agencies: comparing states and agencies. Series: Public Sector Organizations. Hampshire: Palgrave Macmillan Ltd. 328 p. Meer info bij uitgever
In dezelfde reeks verscheen ook:

Bouckaert Geert, Peters B. Guy & Verhoest Koen (2010). The Coordination of Public Sector Organizations. Shifting Patterns of Public Management. Series: Public Sector Organizations. Hampshire: Palgrave Macmillan Ltd. 344 p. Meer info bij uitgever

13. Postgraduaatopleiding: Diversiteitsmanagement

De postgraduaatopleiding Diversiteitsmanagement is een initiatief van de K.U.Leuven in samenwerking met LUCIDE (Leuven University Centre for Interdisciplinary Research on Difference and Equality). In het academiejaar 2009-2010 wordt deze voor de derde keer georganiseerd.
Deze opleiding wil bijdragen tot de ontwikkeling van een mens- en maatschappijbeeld dat vertrekt vanuit de waardering van ‘verschil’ om zo beter aansluiting te vinden bij de steeds veranderende samenleving. De opleiding bestaat uit zes modules: diversiteit en gelijkheid: theoretische reflectie, regelgeving en beleid, doelgroepen van diversiteit, sectoren, training inzake diversiteitsmanagement, practicum. Deze modules kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar gevolgd worden.

Module ’doelgroepen van diversiteit’:

Doelgroep ‘gender’: start op 5 maart 2010
Module ‘sectoren’:

Sector media: start op 5 maart 2010
Sector arbeidmarkt, bedrijven en (overheids)organisaties: start op 23 april 2010
Sector onderwijs: start op 23 april 2010
Postgraduaatopleiding diversiteitsmanagement. Meer info & inschrijving

14. Vacature wetenschappelijk medewerker kwaliteit Het Instituut voor de Overheid zoekt een wetenschappelijk medewerk(st)er in het domein: kwaliteit in de overheid. Naast het praktijkgerichte onderzoekswerk biedt u ondersteuning bij het vormingsaanbod van het Instituut voor de Overheid.

Vacature wetenschappelijk medewerker kwaliteit. Meer info

15. Andere opleidingen uit ons vormingsaanbod 2010

- Hoe zet je ’coaching’ in als visie en instrument om talenten bij medewerkers zichtbaar te maken en te ontwikkelen? 8 oktober en 15 oktober 2010
- Beleidsevaluatie: 14, 21 en 28 oktober 2010
- Nieuwe opleiding: Juridische vraagstukken m.b.t. ICT en eGovernment: 5 en 12 oktober 2010
- Integriteit en integriteitsbeleid bij de politie: implementatiestrategieën voor de deontologische code: 22 & 29 oktober 2010
- Hergebruik van overheidsinformatie voor lokale besturen: 26 oktober 2010
- Financieel management voor lokale beleidsverantwoordelijken: 9 & 23 november 2010
- Veranderingsmanagement: 19 en 26 november & 3 en 10 december 2010
- Interne controle in lokale besturen: 17 november en 1 december 2010
- Nieuwe opleiding: Gemeentelijke administratieve sancties en overlast: 23 november 2010
- Klachtenmanagement voor lokale besturen: 7 en 14 december 2010
- Een deontologische code voor uw lokaal bestuur: 8 december 2010
- De vormingsbrochure 2010 is beschikbaar in pdf.
- Wenst u hem per post te ontvangen, dan kan u hem hier aanvragen.

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018