Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

Beelden van criminaliteit

Programma
Het CPS organiseert in samenwerking met de deelredactie “Criminografie en Methodologie” van het vakblad Panopticon een studienamiddag waarin actuele inzichten uit het criminografische veld worden besproken.

Tijdens deze studiedag wordt een nieuw boekdeel in de reeks “Criminografische ontwikkelingen” voorgesteld. De deelredactie stelt zich tot doel afnemers van criminografische basisinformatie te informeren over nieuwe inzichten die betrekking hebben op cijferreeksen in verband met criminaliteit op diverse echelons van de strafrechtsbedeling en daarbuiten (victim surveys en self-report studies).

Het boek wordt door Maklu uitgegeven in de reeks “Panopticon Libri”. Dit is het derde boekdeel in de bredere reeks “Panopticon Libri” dat criminologisch relevante cijferreeksen en ontwikkelingen in criminaliteitsstatistieken bij het bredere publiek bekend maakt, maar ook kritische reflecties bevat over de mogelijkheden en beperkingen van criminografische reeksen. Tijdens de studiedag worden enkele markante bevindingen uit het boek toegelicht.

Deze studienamiddag is relevant voor wie zich interesseert in de studie van criminaliteit op diverse echelons van de strafrechtsbedeling en voor wie tijdens de uitoefening van diens job gebruik dient te maken van criminografisch cijfermateriaal.

Drie bijdragen uit het boek worden voorgesteld ter gelegenheid van de studienamiddag. De studiemiddag sluit af met een reflectie en beeldvorming voor de werking van de hoven en rechtbanken. Elke presentatie wordt kort becommentarieerd door een persoon werkzaam binnen het betreffende echelon.

Naast het nummer van Panopticon Libri ontvangen alle deelnemers eveneens een publicatie PAUWELS, L., HARDYNS, W., VAN DE VELDE, M., 2010. Social disorganisation, offending, fear and victimisation. Findings from Belgian studies on the urban context of crime. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. (ISBN 978-90-8974-254-4), inbegrepen in de deelnameprijs.

Korte toelichting bij de presentaties

Slachtofferenquêtes op buurtniveau in Gent

In deze presentatie wordt ingezoomd op de relatie tussen economische achterstelling en geografische verschillen in onveiligheidsbeleving op buurtniveau. Er wordt hiervoor zowel naar de rol van sociale organisatie (sociaal vertrouwen) als sociale desorganisatie (overlast) gekeken ter verklaring van de link tussen achterstelling en onveiligheidsbeleving. Er wordt gebruik gemaakt van een grootschalig buurtonderzoek in Gent (SWING studie), waarbij gegevens werden verzameld voor 142 buurten (statistische sectoren) bij 2730 buurtbewoners en 1400 sleutelfiguren. Zowel methodologisch als analytisch komen in deze presentatie voor het criminologisch onderzoek interessante toepassingen aan bod: enerzijds het gebruik van sleutelfiguren of key informants om processen van organisatie en desorganisatie te meten en anderzijds het toepassen van structurele vergelijkingsmodellen om directe van indirecte effecten van elkaar te kunnen onderscheiden ter verklaring van een criminologisch fenomeen.

Belgische misdaadtrends in Europees perspectief; een Belgische exceptie?

De lancering van een nieuwe criminografische databank was aanleiding om de Belgische misdaadtrends te bestuderen in vergelijkend perspectief. Wat allereerst opvalt is het relatief hoge aantal door de politie geregistreerde misdrijven per 100.000 inwoners, zeker in vergelijking tot Nederland. De uitkomsten van de Internationale Slachtofferenquête bieden hiervoor (deels) de verklaring. Niet het niveau van de misdaad is in België relatief hoog maar de bereidheid van de Belgische bevolking delicten bij de politie te melden. Deze hogere bereidheid komt voort uit een relatief positief oordeel van burgers over het werk van de politie. De tweede opmerkelijke bevinding is dat de universele daling van de misdaad vanaf 2000 in België niet, of sterk vertraagd, is opgetreden. De verklaring hiervoor kan blijkens de Internationale Slachtofferenquête deels worden gevonden in de relatief gebrekkige beveiliging van de Belgische woningvoorraad.

Niet-verblijfsgerechtigde vreemdelingen in de gevangenis

De aanwezigheid van gedetineerden zonder verblijfsrecht in de Belgische gevangenispopulatie heeft al verschillende decennia tot diverse wetgevende en beleidsinitiatieven geleid. Twee bevindingen maken deze bijdrage relevant. Ten eerste blijkt eerder dan de nationaliteit, de verblijfstatus een belangrijke invloed te hebben op verschillende fasen van de strafrechtsketen en in het bijzonder in functie van een invrijheidstelling. Ten tweede genereert (recente) mediaberichtgeving omtrent het aantal gedetineerden zonder verblijfsrecht een associatie tussen criminaliteit en (illegale) migratie terwijl de registratie van de data op basis waarvan uitspraken worden gedaan problemen kent inzake accuratesse, betrouwbaarheid en actualisatie. Op basis van gegevens uit de penitentiaire databank SIDIS-Griffie wordt in deze presentatie de aandacht gevestigd op de populatie gedetineerden zonder verblijfsrecht, hun evolutie de afgelopen tien jaar en hun verdeling volgens hechtenistitel. Binnen een bredere context stemt de analyse in deze bijdrage tot reflectie over de rol van de hedendaagse gevangenis bij de uitvoering van migratie- en criminaliteitscontrole.

Beeldvorming over de werking van de hoven en rechtbanken

Als er in het verleden over de justitiële keten werd gesproken, kwam de stem van de hoven en rechtbanken slechts beperkt en/of diffuus aan bod. Het was een verzameling van gerechtelijke entiteiten (hoven van beroep, arbeidshoven, rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van koophandel, politie- en vredegerechten) verspreid over meer dan 300 locaties in het land. Met de wet van februari 2014 betreffende de invoering van het verzelfstandig beheer voor de rechterlijke organisatie werd een College van Hoven en Rechtbanken voorzien dat een unieke overkoepelende strategische rol dient te spelen in het beheer van alle hoven en rechtbanken. De presentatie geeft een overzicht van het beschikbare cijfermateriaal en de maturiteit ervan in functie van de noodzakelijke managementinformatie die de hoven en rechtbanken nodig hebben om te kunnen evolueren naar een verzelfstandigd beheer.

Doelgroepen

Leden van de geïntegreerde politie, leden van de magistratuur, advocaten, academische wereld en studenten, leden van de bijzondere inspectiediensten, mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en OCMW’s, vakbonden, politici, kabinetsmedewerkers.
Deze studienamiddag is relevant voor wie zich interesseert in de studie van criminaliteit op diverse echelons van de strafrechtsbedeling en voor wie tijdens de uitoefening van diens job gebruik dient te maken van criminografisch cijfermateriaal.

Locatie

Zebrastraat, Gent

Postadres: Zebrastraat 32/001, 9000 Gent

Uitgebreide bereikbaarheidsinfo

Zie ook: http://www.zebrastraat.be/contact.html

Werkgroep

Lieven Pauwels, Saaske De Keulenaer, Paul Ponsaers, Antoinette Verhage

Accreditatie

Politiemedewerkers: Deze studienamiddag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming voor politiemedewerkers.

Magistratuur: De inschrijvingskosten voor de leden van de rechterlijke orde worden door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ten laste genomen (max. 10 personen) (ref.: MAG/2014.023-298 en ref.: PERS/2014.023-298).
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Praktische info

Prijs: De deelnameprijs bedraagt 65 euro per persoon. In de inschrijving zijn de kosten van de koffiepauzes, een documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen. De deelnemers ontvangen het derde boekdeel in de bredere reeks “Panopticon Libri”, inbegrepen in de prijs.
Naast het nummer van Panopticon Libri ontvangen alle deelnemers eveneens een publicatie PAUWELS, L., HARDYNS, W., VAN DE VELDE, M., 2010. Social disorganisation, offending, fear and victimisation. Findings from Belgian studies on the urban context of crime. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. (ISBN 978-90-8974-254-4), inbegrepen in de deelnameprijs.

Structurele partners van het CPS krijgen 10 % korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving.

Voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 20 euro per persoon (zonder Panopticon maar met de tweede publicatie). Indien u een groep studenten wenst in te schrijven, dan kan u een lijst (excel) doorsturen naar secretariaat@politiestudies.be, met vermelding van naam, voornaam, opleiding, emailadres en facturatieadres. Betaling voor groepen kan ook contact op de studienamiddag (1 betaling per groep).

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Inschrijving gebeurt bij voorkeur online via onderstaande link.

Onze gegevens

Centrum voor Politiestudies vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent

Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, email: secretariaat@politiestudies.be

Ondernemingsnr. BE 0449.873.429
Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, Bankrekening: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018