Activités du BeFUS asbl et de ses membres

"25 jaar van transversale aanpak om het veiligheidsgevoel te bevorderen", Nationaal colloquium van het Belgisch Forum

Dit jaar viert het Belgisch Forum vzw [1] haar 25-jarig bestaan. In dit kader willen we onze leden (lokale gekozenen en gemeentelijke directeurs en professionals) met hun lokale en supralokale partners samenbrengen voor een kritische blik ten aanzien van de beste lokale methodieken en beleidsstrategieën voor het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de burgers. De geplande studiedag vormt een unieke gelegenheid om de praktijkervaring en de perspectieven van de betrokken actoren met elkaar te delen. De verzamelde expertise zal het mogelijk maken om duurzame lokale strategieën te ontwikkelen in combinatie met een aantal concrete beleidssuggesties.

Vandaag staan lokale overheden voor een heel aantal uitdagingen. Door de snelle sociale verandering staat de samenleving onder druk. De groeiende economische ongelijkheid tast de sociale cohesie aan, die de basis vormt voor veiligheid en veiligheidsgevoel. Daarom wenst het BFPVS de expertise rond deze onderwerpen te versterken en stappen te zetten naar een geïntegreerd en holistisch beleid dat de verschillende bestuursniveaus met elkaar in contact brengt. Alsook wensen we dit beleid zo duurzaam mogelijk te maken en de financiële haalbaarheid te optimaliseren. Door sociale inclusie te bevorderen, kan de individuele burger versterkt en geactiveerd worden om burgerparticipatie te vergroten en conflicten veeleer te voorkomen dan te genezen.

Om deze ambitie waar te maken, wensen wij uw aanwezigheid zodat deze uitwisseling van kennis zo breed mogelijk verloopt en de aangereikte beleidssuggesties afgestemd zijn op de noden van lokale actoren. Ook nodigen wij u uit uw medewerkers aan te spreken en mee uit te nodigen. Enkel door samenwerking en transversaliteit is een geïntegreerde aanpak over de bestuursniveaus heen mogelijk, zodat de visie van ’veiligheid als gemeenschappelijk goed’ een duurzame realiteit kan worden.

Daarom vragen wij u alvast de datum van 21 januari 2021 in uw agenda te noteren en het inschrijvingsformulier in te vullen om deel te kunnen nemen aan de nationale studiedag over "25 jaar van transversale aanpak om het veiligheidsgevoel te bevorderen".

Voorlopige programma van ons 25-jarig jubileum

Met simultane vertaling in het Frans en in het Nederlands

Voorgestelde thema’s

1/ Stedelijke veiligheid en sociale inclusie van personen met multiproblematieken
2/ Verantwoordelijk burgerschap om te strijden tegen hinderlijk gedrag en overlast
3/ Begeleiding van slachtoffers en rehabilitatie van daders

Voorgestelde benaderingen

Het doel van de workshops is om het belang van samenwerking tussen verschillende diensten en organisaties te benadrukken. Daarom zullen de workshops dankzij collectieve intelligentieprocessen geanimeerd. Er is namelijk altijd behoefte aan coördinatie tussen de acties op het gebied van preventie, veiligheid en gezondheid. Dit brengt ons ertoe om verschillende benaderingen te overwegen, bijvoorbeeld :

Huidige lokale uitdagingen, pijnpunten en geopende vragen

1/ Wie/welke pilo(o)t(en) en met wie ? Wie neemt het voortouw bij het opzetten van dergelijke multidisciplinaire samenwerking ?

2/ Welke aanpassingen van het wettelijk kader ?

3/ Hoe kan men dit implementeren, evalueren en communiceren ? De omvang en de kwaliteit van het netwerk spelen een zeer belangrijke rol, de verbindingen zijn interpersoonlijk, met hun eigen overtuigingen en visies. Hoe ontwikkelen lokale overheden dan een uniform en samenhangend netwerk ?

We verheugen ons er alvast op om uw opmerkingen, uw lokale strategie, en uw eigen expertise of bijdrage over dit boeiende thema te ontvangen.

Voor meer informatie over onze vereniging en over ons 25 jaar promotie van lokale preventie en veiligheid.

Het beheerscomite van het Belgisch Forum vzw samengesteld door vertegenwoordigers van Anderlecht, Bergen, Brussel, Hoei, Luik, Moeskroen, Sint Gillis, Sint Jans Molenbeek, Sint Joost ten Node en Vilvoorde

[1Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw ijvert sinds 1995 voor doeltreffende en kwaliteitsvolle preventie- en veiligheidsmaatregelen op lokaal niveau. Zij doet dit via discussiefora, uitwisseling van goede praktijken en belangenbehartiging van haar leden. In 2020 verenigt het BFPVS 65 Belgische steden en gemeenten. Het BFPVS maakt deel uit van het Europees Forum voor Veiligheid in de Steden dit Forum telt 250 steden als lid. Volgens ons staat een integraal en geïntegreerd lokaal preventie- en veiligheidsbeleid, dat op een evenwichtige wijze inzet op preventie, herstel en handhaving, centraal.

Veiligheidsvragen komen op lokaal niveau aan de oppervlakte maar hangen vaak vast aan oorzaken die het lokale overstijgen. Een degelijke lokale aanpak impliceert dan ook een gezamenlijke aanpak met de verschillende bestuursniveaus, maar ook een lokale handhaving met een sterke transversale aanpak tussen de gemeentelijke diensten, de politiezone en justitie.

Thème(s) lié(s) à cet article

Agenda